Location Sensor i Activity Starter

Autor/a: Elsa Reig Ambrojo

Ambdós elements,Location Sensor i ActivityStarter,formen part dels “no visibles” dins la interfície del Mit App Inventor. El primer,serveix per a que el dispositiu detecti les coordenades de latitud i longitud on es troba el dispositiu, així com l’adreça. En les seves propietats podem escollir l’interval de temps o distancia en què volem que es vagi refrescant la informació.

1

ActivityStarter, en canvi, és un component que serveix per a obrir una altre aplicació, com GoogleMaps, fent que l’usuari pugui visualitzar un mapa quan ho necessiti.Per als mapes, hem d’utilitzar la URL del que vulguem que l’usuari vegi en la propietat DataUri d’aquest element. Si volem mostrar direccions, la URL ha de tenir una forma com http://maps.google.com/maps/?saddr=0.1,0.1&daddr=0.2,0.2on els números són les coordenades de GPS. Per a aquest component necessitem omplir-ne tres propietats:

  • Action (android.intent.action.VIEW)
  • Activity Package (com.google.android.apps.maps)
  • Activity Class (com.google.android.maps.MapsActivity)

 2

En l’editor de blocs, utilitzem el LocationSensor1.LocationChanged per a fer que el dispositiu vagi refrescant les coordenades a mesura que canviem de posició. Cada cop que canviï, farà que CurrentAdressDataLabelpugui mostrar l’adreça actual (on en la imatge posa unknown), mentre que a sota, on posa GPS, se’ns mostrin en números les coordenades de localització.

34

Tot i això, necessitem el botó “Remembermycurrentlocation” per a indicar-li al dispositiu que volem que ens mostri aquella adreça concreta (fent ús de la TinyDB). I en l’editor de blocs necessitarem el següent:

5

Per a mostrar el mapa, utilitzarem el boto “Show Directions”. Per a això, en el blocs editor, farem servir DirectionsButton.Click, que iniciarà l’ActivitStarter1.DataUri. És a dir, quan l’usuari piqui en el botó de Show Directions, es generarà una URL per al mapa i l’ActivityStarter carregarà el mapa des del googlemaps.

6