COM FER UN SLIDE (sense la funció d’slide) per Clàudia Barberà

Primer de tot s’ha de crear un fons per la pantalla, un coslidep creat arrosseguem un canvas. Al canvas li posarem de fons la primera imatge que mostrarem a l’slide, mentre que les altres 3 només les carregarem (han de tenir noms successius: instruccio_1, instruccio_2…) al media.
Definirem la primera imatge com a imatge 1, per tal de posicionar-la a la llista d’imatges que es succeïran.
Arrastrarem l’opció de Canvas. Flung (per tal de poder crear successió d’imatges que estan dins d’aquest canvas).
Una vegada arrosegada aquesta opció, li aplicarem l’opció del condicionant “if else”. Ara posarem la condició inicial per desencadenar el canvi d’imatges: que la velocitat d’x (horitzontal) sigui menor a 0 (és a dir moviment cap a l’esquerra). Un cop amb la premisa marcada posarem què passara al fer aquest moviment:
- Si la imatge és major a 1 (és a dir, totes les imatges menys la primera), la llista serà inversa.
- Si la imatge és menor a 1 (totes les imatges menys l’última), la llista es succeïrà en ordre ascendent.
Finalment cal crear una llista on referenciar aquestes imatges (select lis titem>make a list)